Truy cập nội dung luôn

 

 

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 74
  Tổng lượt truy cập: 1113666

Chi tiết tin

Sở Tư pháp: Kết quả công tác cải cách hành chính Quý I và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2023
10/03/2023

Công tác cải cách hành chính trong Quý I năm 2023 đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, nổi bật là công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát VBQPPL trên địa bàn tỉnh được thực hiện tốt theo quy định của pháp luật. Công tác thẩm định, góp ý các dự thảo VBQPPL của Sở Tư pháp đảm bảo kịp thời. Tập trung triển khai công tác TDTHPL theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục thực hiện tốt, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết các TTHC đối với lĩnh vực ngành quản lý. Bộ máy tổ chức tiếp tục được kiện toàn, củng cố theo quy định. Ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được tăng cường thực hiện.     

          Trong quý II năm 2023, Sở Tư pháp tập trung thực hiện những nhiệm vụ chính, cụ thể: Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện tham mưu, trình HĐND, UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, quyết định quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư, hình thành hệ thống các sản phẩm chủ lực, vùng động lực, chính sách thu hút và phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ tài nguyên thiên thiên và môi trường, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của địa phương. Tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng VBQPPL và hiệu lực, hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật; tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết, dự thảo VBQPPL. Chú trọng công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiến nghị hoặc tham mưu, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các VBQPPL để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các VBQPPL không còn phù hợp. Gắn kết chặt chẽ hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản với xây dựng và TDTHPL để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch TDTHPL chuyên đề trên địa bàn tỉnh năm 2023. Thực hiện công tác TDTHPL, gắn với công tác xây dựng, kiểm tra VBQPPL, tập trung vào các lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận và lĩnh vực được xác định trọng tâm của ngành, lĩnh vực. Tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1), theo dõi thi hành Luật Tố tụng hành chính và thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh; kịp thời cập nhật các TTHC do Trung ương công bố, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung để tham mưu UBND tỉnh công bố kịp thời theo quy định; công bố công khai, minh bạch các TTHC và cập nhật kịp thời trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tiền Giang và Cổng dịch vụ công Quốc gia, Trang thông tin điện tử của sở; rà soát, kiến nghị đơn giản hóa theo thẩm quyền các TTHC để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC khi có nhu cầu; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Đề án chính quyền số tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; Kế hoạch chuyển đổi số ngành Tư pháp giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>

Liên kết web Liên kết web