Truy cập nội dung luôn

 

 

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 66
  Tổng lượt truy cập: 1113658

Chi tiết tin

SỞ TƯ PHÁP BAN HÀNH KẾ HOẠCH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023
16/03/2023

Nhằm cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp về công tác CCHC; nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động của Sở Tư pháp về công tác CCHC; trọng tâm là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong giải quyết công việc, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu CCHC của tỉnh; tạo cơ hội cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp được tiếp cận đầy đủ, chính xác, minh bạch thông tin về công tác CCHC; tạo đồng thuận trong xã hội đối với công tác CCHC; nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước; phát huy vai trò giám sát, phối hợp của các tổ chức đoàn thể; vận động các lực lượng quần chúng nhân dân đóng góp ý kiến, hợp tác, tuân thủ, cùng tham gia thực hiện các nhiệm vụ CCHC của tỉnh, ngày 14/3/2023, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 29/KH-STP để thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2023.

Theo đó, công tác thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2023 tập trung vào những nội dung trọng tâm sau: a) Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về CCHC, nhất là kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch về công tác CCHC năm 2023; các nhiệm vụ trọng tâm của Chính quyền số. Trong đó, tập trung tuyên truyền về công tác đánh giá, xếp hạng CCHC; kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số: CCHC (PAR INDEX), quản trị hành chính công (PAPI), năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh; b) Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC; c) Tình hình triển khai, những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC của Sở Tư pháp, nhất là kết quả đánh giá Chỉ số CCHC năm 2022; d) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tuyên truyền các nội dung theo Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ và của tỉnh. Trong đó, tập trung tuyên truyền sâu về các lĩnh vực: cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; đ) Các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt trong CCHC ở Trung ương và địa phương; e) Quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình CCHC. Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động sáng tạo; đổi mới lề lối làm việc, phương thức quản trị hiện đại, trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của Sở Tư pháp. Tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc trên môi trường số; tổ chức họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến, hạn chế giấy tờ; g) Tuyên truyền, giới thiệu công khai các địa chỉ, điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về TTHC, quy định hành chính, tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức với người dân; h) Các nội dung khác phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của CCHC, khi có văn bản mới của Trung ương, của tỉnh cần được phổ biến, thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến mọi đối tượng tầng lớp Nhân dân.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>

Liên kết web Liên kết web