Skip to Content

 

 

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Videos trang chủ Videos trang chủ

Go to All

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 179
  Tổng lượt truy cập: 1000953

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Các phòng nghiệp vụ giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước:

1. Văn phòng Sở:

Chức năng: Văn phòng Sở là cơ quan giúp việc của Giám đốc Sở, có chức năng tham mưu tổng hợp, giúp Giám đốc Sở tổng hợp, điều phối hoạt động, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Sở, các Phòng Tư pháp, các tổ chức pháp chế, bổ trợ tư pháp ở địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch công tác của Sở và ngành; là đầu mối quan hệ với các Sở, ngành ở địa phương, các đơn vị thuộc Sở theo chỉ đạo của Giám đốc Sở; thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị, tài vụ đối với các hoạt động của cơ quan Sở.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; thực hiện công tác tổng hợp, thông tin, báo cáo theo định kỳ và đột xuất;

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp;

- Giúp Hội đồng Thi đua - khen thưởng của Sở ban hành văn bản hướng dẫn thi đua; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành;

- Tổ chức tiếp nhận xử lý các công văn đến, in ấn phát hành kịp thời các công văn tài liệu gởi đi; quản lý bảo mật công văn, giấy tờ hồ sơ lưư trữ đúng quy định. Quản lý tài sản, theo dõi việc sử dụng kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện đảm bảo phục vụ tốt cho mọi hoạt động;

- Tiếp khách đến quan hệ công tác;

- Nghiên cứu, tham mưu thực hiện các chủ trương, chính sách theo chỉ đạo đối với ngành;

- Đảm bảo duy trì và cũng cố sự phối hợp các mối quan hệ công tác theo quy chế làm việc;

- Theo dõi việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của Sở;

Công tác nhân sự và quản lý nhân lực, bao gồm:

- Quản lý về tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý của Sở;

- Quản lý về mặt tổ chức cán bộ pháp chế ngành;

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; và công tác tư pháp ở địa phương theo quy định của pháp luật;

+ Thẩm định, tham mưu, đề xuất việc tiếp nhận, thuyên chuyển, điều động, luân chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, kỷ luật, nghỉ hưu, thôi việc hoặc tinh giảm biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức;

+ Thẩm định, tham mưu, đề xuất việc xét nâng ngạch, nâng bậc lương trước thời hạn, chuyển xếp lương, nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức;

+ Thẩm định và đề xuất cấp có thẩm quyền phân bổ chỉ tiêu biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp của nhà nước;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
Điện thoại: 073.3872769;
Email: vanphong.sotp@tiengiang.gov.vn.

2. Thanh tra Sở:

Chức năng: Giúp Giám đốc Sở Tư pháp quản lý nhà nước về công tác thanh tra Tư pháp, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về tư pháp trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở;

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân  do Sở Tư pháp quản lý và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

- Giúp Giám đốc Sở giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

- Hướng dẫn thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở giao.

Điện thoại: 073.3881577;
Email: thanhtra.sotp@tiengiang.gov.vn.

3. Phòng Hành chính và Bổ Trợ Tư pháp

Chức năng: Giúp Giám đốc Sở Tư pháp quản lý nhà nước về công tác hoạt động công tác bổ trợ tư pháp và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành chính tư pháp. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động của các Phòng Công chứng; Văn phòng Công chứng; Bán đấu giá tài sản; Trợ giúp pháp lý; Giám định tư pháp; Tư vấn pháp luật; Trọng tài thương mại theo quy định của pháp luật;

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép thành lập, thu hồi quyết định cho phép thành lập Văn phòng Công chứng; cấp, thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng; Tổ chức triển khai thực hiện Đề án phát triển hành nghề công chứng khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật;

- Quản lý nhà nước về bồi thường thiệt hại nhà nước do cán bộ, công chức gây ra;

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định cho phép thành lập, tổ chức lại, giải thể Đoàn Luật sư; thực hiện quy hoạch, đề án phát triển tổ chức hành nghề luật sư ở địa phương sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tham mưu, đề xuất các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức hành nghề luật sư ở địa phương;

- Cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Luật sư, Công ty Luật hợp danh, Chi nhánh Văn phòng Luật sư, Chi nhánh Công ty Luật hợp danh; Trung tâm Tư vấn pháp luật; giấy chứng nhận tư vấn viên pháp luật theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng tư vấn cho các tư vấn viên pháp luật;

- Quản lý nhà nước về công tác luật sư theo quy định của pháp luật;

- Kiểm tra, hoạt động của Đoàn Luật sư, tổ chức hành nghề Luật sư của Việt Nam và Trung tâm Tư vấn pháp luật theo thầm quyền;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

- Hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ về chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong phạm vi địa phương;

- Quản lý nhà nước về công tác chứng thực;

- Quản lý nhà nước về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch;

- Quản lý nhà nước về công tác lý lịch tư pháp (nhiệm vụ mới);

- Thực hiện công tác đăng ký hộ tịch theo thẩm quyền;

- Giải quyết các công việc về quốc tịch, con nuôi có yếu tố nước ngoài, cải chính hộ tịch theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Cấp phiếu lý lịch tư pháp;

- Quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm; trách nhiệm bồi thường của nhà nước;

 Điện thoại: 073.3970776
 Email: ptcbttp.sotp@tiengiang.gov.vn

4. Phòng Xây dựng và Kiểm tra Văn bản Quy phạm pháp luật:

Chức năng: Giúp Giám đốc Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước trong công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và thi hành văn bản văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn được Giám đốc Sở giao.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành;

- Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện; hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật;

- Đề xuất các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật và kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp xử lý;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đối với công tác pháp chế ngành, doanh nghiệp;

- Tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

-  Tham mưu xây dựng chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo dõi việc thực hiện chương trình đó sau khi được phê duyệt;

- Chủ trì soạn thảo các văn bản về quản lý công tác tư pháp ở địa phương theo quy định của pháp luật;

- Tham gia soạn thảo các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan chuyên môn khác của Ủy ban nhân dân chủ trì soạn thảo theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Thẩm định và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về nội dung thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ pháp chế ngành;

- Giúp Gíám đốc Sở tổ chức lấy ý kiến  về các dự án Luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp;

- Thực hiện công tác cải cách thể chế hành chính của Ngành.

Về thi hành văn bản quy phạm pháp luật:

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi chung tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương;

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Tổng hợp, báo cáo tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành văn bản quy phạm pháp luật với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Điện thoại: 073.3970774;
Email: pxdtdthvb.sotp@tiengiang.gov.vn.

5. Phòng Phổ biến pháp luật và Quản lý vi phạm hành chính

Chức năng: Giúp Giám đốc Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm ở địa phương; tổ chức thực hiện kế hoạch đó sau khi được phê duyệt;

- Làm Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh;

- Biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương;

-  Xây dựng đội ngũ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn và ở các cơ quan, đơn vị khác của địa phương theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc xây dựng quy ước của  ấp, khu phố, cụm dân cư và xã, phường, thị trấn phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế ở địa phương;

- Hướng dẫn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ pháp chế ngành;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Điện thoại: 073.3970774;
Email: ppbgdpl.sotp@tiengiang.gov.vn.

6. Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở:

6.1. Các Phòng Công chứng số 1, số 2, số 3:

Chức năng: Thực hiện công tác công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tổ chức thực hiện các hoạt động công chứng hợp đồng, giao dịch theo qui định của pháp luật;

- Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo qui định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP;

- Được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để phản ánh các khoản kinh phí thuộc ngân sách nhà nước; được mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước để phản ánh các khoản thu, chi của hoạt động công chứng;

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào hoạt động công chứng cũng như việc quản lý thông tin, lưu trữ, đề xuất phương pháp cải cách thủ tục hành chính phục vụ tốt công tác quản lý Nhà nước về công tác công chứng;

- Kiểm tra tính xác thực, tính hợp pháp của các hợp đồng, giao dịch.

Địa chỉ Phòng Công chứng số 1: Số 17, đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
Điện thoại: 073.3872093, Fax: 073.3874113;
Email: pcc1.sotp@tiengiang.gov.vn

Địa chỉ Phòng Công chứng số 2: đường Nguyễn Văn Côn, khu phố 1, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.      

Điện thoại: 073.3841516, Fax: 073.3513118;
Email: pcc2.sotp@tiengiang.gov.vn

Địa chỉ Phòng Công chứng số 3: Số 17/1, đường Tỉnh lộ 868, khu 6, thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
Điện thoại: 073.3826863, Fax: 073.3919388;
Email: pcc3.sotp@tiengiang.gov.vn

6.2. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước:

Chức năng: Trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Trung tâm thực hiện việc xây dựng chương trình, kế hoạch trợ giúp pháp lý dài hạn và hàng năm ở địa phương trình Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đó.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý bao gồm:

+ Thực hiện tư vấn pháp luật, cử người tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện các hình thức trợ giúp pháp lý khác cho người được trợ giúp pháp lý theo các lĩnh vực trợ giúp pháp lý quy định tại Điều 34 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP;

+ Thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động và các hoạt động trợ giúp pháp lý khác quy định tại các Điều 35, 36, 37, 40, 41 của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP; chịu trách nhiệm và phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý cho nhân dân;

+ Quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho Chi nhánh; hướng dẫn hoạt động đối với Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý và các hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý khác.

 

+ Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý cho Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên của Trung tâm và Chi nhánh; hỗ trợ bồi dưỡng nghiệp vụ cho tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý.

+ Tổ chức nghiên cứu, khảo sát, tổ chức hội thảo, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý cho Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên của Trung tâm và Chi nhánh.

+ Quản lý, theo dõi, kiểm tra hoạt động trợ giúp pháp lý của Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên và các cán bộ khác của Trung tâm và Chi nhánh theo thẩm quyền.

- Đề nghị cơ quan, tổ chức hữu quan phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc trợ giúp pháp lý; thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với cộng tác viên tham gia trợ giúp pháp lý; phối hợp với các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác để xác minh vụ việc trợ giúp pháp lý.                     

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện trợ giúp pháp lý của Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên của Trung tâm và Chi nhánh.

- Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý.

- Giải quyết khiếu nại theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và pháp luật về khiếu nại tố cáo; giải quyết tranh chấp về trợ giúp pháp lý theo thẩm quyền.

- Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến thi hành pháp luật.

- Thực hiện sơ kết, tổng kết, chế độ báo cáo, thống kê về tổ chức, hoạt động trợ giúp pháp lý ở địa phương với cơ quan quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.

- Đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác trợ giúp pháp lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn khác theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Các thông tin khác:

Quy hoạch ngành: Thực hiện Quy hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 theo Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 và Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (đến năm 2020, quy hoạch 25 tổ chức hành nghề công chứng bao gồm cả Phòng Công chứng và Văn phòng Công chứng).

 

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>

Liên kết web Liên kết web