Truy cập nội dung luôn

"Phần mềm hộ tịch cũ đã hoạt động lại bình thường"

 

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 80
  Tổng lượt truy cập: 932733

Chi tiết tin

Thông tin giới thiệu về Quy hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Tiền Giang đến năm 2020
04/10/2017

(Kèm theo Công văn số:  106   /STP-VP ngày 18 /02/2014 của Sở Tư pháp)

 

STT

Đơn vị cung cấp

Chuyên mục giới thiệu

1

Sở Tư pháp

Quy hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 theo Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 và Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (đến năm 2020, quy hoạch 25 tổ chức hành nghề công chứng bao gồm cả Phòng Công chứng và Văn phòng Công chứng).

Nội dung quy hoạch:

Để thực hiện được các mục tiêu và nguyên tắc phát triển tổ chức hành nghề công chứng đã nêu ở phần trên, quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng được xây dựng trên các cơ sở: Diện tích và phân bố dân cư, phân bố các ngành nghề kinh doanh có yêu cầu công chứng cao, dự báo tốc độ phát triển và nhu cầu công chứng của từng huyện.

Tỉnh Tiền Giang quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh như sau: Tập trung phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại các địa bàn huyện Cái Bè, huyện Cai Lậy,  huyện Tân Phước, huyện Châu Thành, huyện Chợ Gạo, huyện Gò Công Đông; có chính sách khuyến khích phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại các huyện Tân Phú Đông và khu vực các xã thuộc huyện Cái Bè giáp ranh tỉnh Đồng Tháp, Long An.

Thành lập các Phòng Công chứng theo quy hoạch và lộ trình của tỉnh tại các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng sâu, vùng xa không có Văn Phòng Công chứng thành lập. Ổn định  số lượng và nâng cao chất lượng công chứng tại các Phòng Công chứng, tiến tới chuyển đổi, xã hội  hóa các Phòng Công chứng.

Căn cứ vào nhu cầu công chứng và yêu cầu quản lý nhà nước về hoạt động công chứng, việc quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh thực hiện theo lộ trình 02 giai đoạn như sau:

a) Giai đoạn 1 (từ năm 2011 đến năm 2015):

Ổn định và tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của các Phòng Công chứng hiện có và các Văn Phòng Công chứng được thành lập và hoạt động trong giai đoạn đầu thực hiện  Đề  án phát triển tổ chức hành nghề công chứng được ban hành kèm theo Quyết định số  2599/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh; thành lập thêm các tổ chức hành nghề công chứng tại các huyện chưa có Văn Phòng Công chứng để đáp ứng nhu cầu công chứng của cá nhân, tổ chức.

Không thành lập thêm Phòng Công chứng; tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động các Phòng Công chứng, Văn Phòng Công chứng hiện có như: ổn định số lượng và củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động công chứng tại các Phòng Công chứng, Văn Phòng Công chứng đã được thành lập.

Phát triển các Văn Phòng Công chứng tại các địa bàn cấp huyện chưa cóVăn phòng Công chứng và các địa bàn cấp huyện có yêu cầu công chứng cao từ 6.000 hợp đồng, giao dịch trở lên/năm và có điều kiện thuận lợi để thực hiện xã hội hóa hoạt động công chứng; đồng thời có biện pháp khuyến khích phù hợp để tạo tiền đề cho việc xã hội hóa hoạt động công chứng tại các huyện có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn theo quy hoạch, lộ trình để phục vụ một  cách thuận tiện, kịp thời cho tổ chức và nhân dân.

Số lượng các tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 là 18 tổ chức. Trong đó, giữ nguyên số lượng 03 Phòng Công chứng, 05 Văn Phòng Công chứng hiện có và tiếp tục  củng  cố, nâng cao chất lượng công chứng; đồng thời thành lập thêm 10 Văn phòng Công chứng.

Phân bổ cụ thể như sau:

- Huyện Cái Bè: Giữ nguyên Văn phòng Công chứng hiện có (Văn phòng Công chứng Mỹ  Thuận có trụ sở đặt tại xã An Cư, huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang). Thành lập thêm 02 Văn phòng Công chứng: 01 Văn phòng đặt tại xã Hậu Mỹ Bắc A; 01 Văn phòng đặt tại xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

- Huyện Cai lậy:

+ Đối với Phòng Công chứng: Giữ nguyên Phòng Công chứng hiện có (Phòng Công chứng số 3 có trụ sở đặt tại thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

+ Đối với Văn phòng Công chứng: Thành lập 02 Văn phòng Công chứng: 01 Văn phòng đặt tại xã Bình Phú; 01 Văn phòng đặt tại xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

- Huyện Tân Phước: Thành lập 01 Văn phòng Công chứng tại thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân phước, tỉnh Tiền Giang.

- Huyện Châu Thành: Giữ nguyên Văn phòng Công chứng hiện có (Văn phòng Công chứng Ấp Bắc có trụ sở đặt tại xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Thành lập thêm 01 Văn phòng công chứng đặt tại xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

- Thành phố Mỹ Tho:

+ Đối với Phòng Công chứng: Giữ nguyên Phòng Công chứng hiện có (Phòng Công chứng  số 1 có trụ sở đặt tại Phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

+ Đối với Văn phòng Công chứng: Giữ nguyên Văn phòng Công chứng hiện có (Văn phòng Công chứng Cửu Long có trụ sở đặt tại Phường 5 và Văn phòng Công chứng Mỹ Tho có trụ sở đặt tại Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

- Huyện Chợ Gạo: Thành lập 01 Văn phòng Công chứng tại thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

- Huyện Gò Công Tây: Giữ nguyên Văn phòng Công chứng hiện có (Văn phòng Công chứng  Mê  Kông có trụ sở đặt tại thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang).

- Thị xã Gò Công: Giữ nguyên Phòng Công chứng hiện có (Phòng Công chứng số 2 có trụ sở đặt tại Phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

- Huyện Gò Công Đông:  Thành lập 02 Văn phòng Công chứng tại xã Tân Tây và thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

- Huyện Tân Phú Đông: Thành lập 01 Văn phòng Công chứng tại xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

b) Giai đoạn 2 (từ năm 2016 đến năm 2020):

Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, củng cố, nâng cao chất lượng công chứng và điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ nhân dân tại các tổ chức hành nghề công chứng hiện có, đặc biệt là đối với Văn phòng Công chứng; tiếp tục duy trì, ổn định các Phòng Công chứng hiện có, cải tạo cơ sở vật chất Phòng Công chứng số 1, xây dựng mới trụ sở Phòng Công chứng số 3.

Đối với Phòng Công chứng: Ổn định số lượng và nâng cao chất lượng công chứng tại các Phòng  Công chứng, tiến tới chuyển đổi, xã hội hóa các Phòng Công chứng. Chỉ thành lập các Phòng Công chứng tại khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng sâu, vùng xa mà Văn Phòng Công chứng không thành lập theo quy hoạch và lộ trình của Đề án.

Đối với Văn Phòng Công chứng: Giai đoạn từ năm 2016 - 2020, tiếp tục thành lập các Văn phòng Công chứng tại các địa bàn quy hoạch giai đoạn 2011 - 2015 chưa có thành lập (nếu có). Phát triển thêm 07 Văn phòng công chứng tại các khu vực có yêu cầu và phù hợp với định hướng của tỉnh.

Phân bổ cụ thể như sau:

- Huyện Châu Thành: Thành lập thêm 01 Văn phòng Công chứng đặt tại xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

- Thành phố Mỹ Tho: Thành lập thêm 01 Văn phòng Công chứng đặt tại đoạn đường Quốc lộ 50 thuộc địa phận xã Tân Mỹ Chánh.

- Huyện Gò Công Tây: Thành lập thêm 01 Văn phòng Công chứng đặt tại xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

- Thị xã Gò Công: Thành lập 01 Văn phòng Công chứng có trụ sở đặt tại xã Long Hưng giáp với huyện Gò Công Đông.

- Huyện Chợ Gạo:  Thành lập 01 Văn phòng Công chứng có trụ sở đặt tại xã Bình Phục Nhứt giáp với xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo.

- Huyện Tân Phước: Thành lập 01 Văn phòng Công chứng có trụ sở đặt tại xã Tân Hòa Thành giáp với huyện Châu Thành.

- Huyện Tân Phú Đông: Thành lập 01 Văn phòng Công chứng có trụ sở đặt tại xã Tân Thới.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Tin liên quan

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết web Liên kết web