Truy cập nội dung luôn

"Tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

 

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 60
  Tổng lượt truy cập: 909347

Chi tiết tin

Sở Tư pháp phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2020), Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tiền Giang lần thứ VI năm 2020
20/09/2019

   Để lập thành tích chào mừng 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2020) và các sự kiện, ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm 2020, Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 55/KH-STP ngày 16/9/2019 phát động phong trào thi đua đặc biệt trong ngành Tư pháp lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam, Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tiền Giang lần thứ VI năm 2020. Đối tượng thực hiện phong trào thi đua là những tập thể, cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Tư pháp, gồm có: các tập thể, cá nhân thuộc Sở Tư pháp; tập thể và công chức Phòng Tư pháp; Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

   Chủ đề phong trào thi đua đặc biệt được phát động là “Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2020), Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tiền Giang lần thứ VI năm 2020”. Nội dung phong trào thi đua được tập trung vào 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

   Một là, tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống. Chủ động, kịp thời phản ứng chính sách đối với những vấn đề đặt ra từ thực tiễn đời sống xã hội của địa phương. Tích cực tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung các Bộ luật, Luật, Nghị quyết, Pháp lệnh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời, đúng đắn các nội dung của Hiến pháp thành các quy định của pháp luật phù hợp với thực tiễn, tạo động lực mới thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

   Hai là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở. Tổ chức thực hiện tốt các Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết và các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành bằng pháp luật và không ngừng tăng cường pháp chế, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 và Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022. Triển khai thực hiện các giải pháp trong thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, từng bước xây dựng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính.

   Ba là, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo hướng bảo đảm hài hòa giữa xã hội hóa và công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này. Hoàn thành việc chuyển đổi các Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng; giải thể Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đảm bảo tiến độ, chất lượng theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chuẩn hóa và quản lý chặt chẽ việc cấp chứng chỉ hành nghề thuộc lĩnh vực bổ trợ tư pháp; chú trọng thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động hành nghề. Tổng kết, đánh giá hoạt động thừa phát lại.

   Bốn là, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và giải quyết tốt các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực hành chính tư pháp. Tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và thực hiện các giải pháp để xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác hộ tịch, quốc tịch bảo đảm phù hợp với nguyên tắc quản lý nhà nước và yêu cầu an ninh chính trị trong tình hình mới. Tiếp tục hoàn thiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử của tỉnh gắn với triển khai áp dụng phần mềm đăng ký hộ tịch gắn với cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi thực hiện đăng ký khai sinh theo lộ trình mở rộng của Bộ Tư pháp; triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 -2024. Giải quyết dứt điểm tình trạng tồn đọng thông tin lý lịch tư pháp (LLTP); đề xuất giải pháp hạn chế tình trạng trễ hạn trong việc cấp Phiếu LLTP.

   Năm là, tiếp tục kiện toàn tổ chức của Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Trung ương 6 khóa XII và các yêu cầu của Chính phủ bảo đảm thống nhất, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao. Đổi mới, cải tiến lề lối làm việc, xây dựng, thực hiện quy trình làm việc khoa học, hiệu quả, nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở. Tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của Ngành. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ cho cán bộ tư pháp, pháp chế, nhất là các chức danh tư pháp, cán bộ tư pháp ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác.

   Sáu là, thực hiện nghiêm pháp luật về tiếp công dân, đề cao trách nhiệm người đứng đầu nhằm giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, không để phát sinh các vụ việc phức tạp, kéo dài, gây mất an ninh trật tự. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tư pháp, nhất là lĩnh vực luật sư, công chứng, đấu giá tài sản.

   Bảy là, tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành gắn với siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý điều hành của cơ quan, đơn vị; triển khai ứng dụng mạng xã hội để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông về các hoạt động của Ngành. Thực hiện nghiêm chủ trương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí đối với các lĩnh vực quản lý của Ngành và trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện các giải pháp chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

   Tám là, tích cực hưởng ứng, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, thiết thực, hiệu quả các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2020), Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tiền Giang lần thứ VI năm 2020 theo Kế hoạch số 49/KH-STP ngày 07/8/2019 của Sở Tư pháp.

   Được biết, phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 9 năm 2020, sau ngày tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2020) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tiền Giang lần thứ VI năm 2020.

   Phong trào thi đua đặc biệt nêu trên được phát động tuy có thời gian ngắn hạn chỉ trong một năm nhưng có nhiều ý nghĩa thiết thực, nhằm tạo khí thế sôi nổi trong toàn Ngành ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2020), Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam, Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tiền Giang lần thứ VI năm 2020. Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo, tận tụy của các tập thể, cá nhân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp trong tình hình mới. Đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống vẻ vang của Ngành, nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, trình độ, năng lực chuyên môn, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tăng cường đoàn kết, hợp tác, phối hợp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các tập thể, cá nhân trong các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành, tạo sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Lê Phú Tân, Sở Tư pháp Tiền Giang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết web Liên kết web