Truy cập nội dung luôn

"Phần mềm hộ tịch cũ đã hoạt động lại bình thường"

 

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 67
  Tổng lượt truy cập: 941915

Chi tiết tin

Nghị định của chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
20/09/2019

​​

Ngày 24/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý (HTPL) cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), nội dung cơ bản như sau:

1. Nguyên tắc thực hiện hỗ trợ pháp lý cho DNNVV:

 - Có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực; bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.

- Không chồng chéo, trùng lặp; được thực hiện trên cơ sở phối hợp giữa cơ quan nhà nước với tổ chức đại diện của DNNVV, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ HTPL cho DNNVV; được ưu tiên thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ HTPL.

- Căn cứ nguồn lực, chương trình hỗ trợ, cơ quan, tổ chức HTPL cho DNNVV quyết định hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên (như sau: DNNVV do phụ nữ làm chủ; DN sử dụng nhiều lao động nữ hơn nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ trước, DNNVV sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật; DNNVV nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện hỗ trợ trước được hỗ trợ trước).

- Nhà nước khuyến khích và có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho thực hiện HTPL cho DNNVV, huy động các nguồn lực xã hội đóng góp cho hoạt động HTPL cho DNNVV.

2. Các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV:

- Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu (CSDL) về văn bản quy phạm pháp luật.

- Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng CSDL về vụ việc, vướng mắc pháp lý. DNNVV được khai thác và sử dụng miễn phí CSDL về vụ việc, vướng mắc pháp lý.

- Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật dữ liệu về bản án, quyết định của tòa án; phán quyết của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính (XL VPHC) liên quan đến DN.

- Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật dữ liệu về văn bản trả lời của cơ quan nhà nước đối với vướng mắc pháp lý của DNNVV.

- Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật dữ liệu về văn bản tư vấn pháp luật của mạng lưới tư vấn viên pháp luật và thủ tục hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật.

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình HTPL cho DNNVV

- Các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho DNNVV gồm:

+ Hoạt động cung cấp thông tin (gồm thông tin pháp luật trong nước, thông tin pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế, cảnh báo rủi ro pháp lý và chính sách của ngành, lĩnh vực, địa phương liên quan đến DNNVV.

+ Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho DNNVV, những người làm công tác HTPL cho DNNVV và mạng lưới tư vấn viên pháp luật.

+ Tư vấn pháp luật, gồm: đối thoại, giải quyết các vướng mắc pháp lý cho DN và các hoạt động tư vấn pháp luật khác phù hợp trên cơ sở nhu cầu của DNNVV và nguồn lực thực hiện hoạt động này.

- Triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho DNNVV:

Sau khi chương trình HTPL cho DNNVV được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện chương trình hoặc giao cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có chức năng, nhiệm vụ HTPL cho DNNVV thực hiện.

Cơ quan, tổ chức chủ trì thực hiện chương trình HTPL cho DNNVV ban hành và công bố công khai kế hoạch triển khai thực hiện trên cổng thông tin điện tử của mình và Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho DNNVV của Bộ Tư pháp.

4. Nghị định cũng quy định về các vấn đề:

- Trách nhiệm của Bộ Tư pháp, các bộ, ngành liên quan, chính quyền địa phương cấp tỉnh trong thực hiện HTPL cho DNNVV.

- Tổ chức đại diện cho DN có trách nhiệm: tham gia xây dựng CSPL về pháp luật, xây dựng, thực hiện các chương trình HTPL cho DNNVV; đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của DNNVV trong hoạt động HTPL cho DNNVV; huy động các nguồn lực để HTPL cho DNNVV thành viên; tham gia xây dựng, phản biện, triển khai chính sách liên quan đến hoạt động HTPL cho DNNVV; tham gia đánh giá CSPL về pháp luật và chương trình HTPL cho DNNVV; thực hiện cung cấp dịch vụ HTPL cho DNNVV theo quy định và điều lệ của tổ chức đại diện cho DN.

- Tư vấn viên pháp luật có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hành nghề tư vấn pháp luật và thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định.

- DNNVV có trách nhiệm: Phối hợp với các cơ quan nhà nước và tổ chức đại diện cho DNNVV trong việc thực hiện hoạt động HTPL cho DNNVV; thực hiện đúng và đầy đủ trình tự, thủ tục để thụ hưởng hoạt động HTPL cho DNNVV; thụ hưởng hoạt động HTPL cho DNNVV bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, phục vụ hoạt động kinh doanh của mình.

- Về bảo đảm nguồn lực thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV.

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động HTPL cho DNNVV.

- HTPL cho đối tượng không phải là DNNVV: tùy thuộc vào nguồn lực, các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh, tổ chức đại diện cho DN có thể quyết định áp dụng các quy định về HTPL cho DNNVV để HTPL cho tổ chức, cá nhân kinh doanh không phải là DNNVV.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/8/2019. 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>

Liên kết web Liên kết web