Truy cập nội dung luôn

>>>> TIN VẮN

"Thông báo: Do nhà mạng của Viettel bị sự cố về mạng đã đổi thiết bị mạng khác nên đề nghị các đơn vị sử dụng phần mềm hộ tịch lưu ý: Mở website của Sở Tư pháp: sotuphap.tiengiang.gov.vn và bấm phím (Ctrl + F5 hoặc xóa lịch sử trong trình duyệt web) trước rồi mới Đăng nhập vào phần mềm hộ tịch". Từ 01/01/2017, phần mềm hộ tịch được sử dụng chính thức. Đề nghị xem thêm cách bỏ tiêu đề khi in biểu mẫu trong phần hướng dẫn

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Videos trang chủ Videos trang chủ

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 35
  Tổng lượt truy cập: 723222

Các văn bản liên quan đề án 1133 Các văn bản liên quan đề án 1133

Quyết định 1133/QĐ-TTg Phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011...
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên Hiệp quốc về chống tham nhũn...
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Cung cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước" đến năm 201...
Kế hoạch Thực hiện Đề án tuyên truyền...
Kế hoạch thực hiện Đề án 'Tăng cường công tác PBGDPL trên sóng phát thanh - truyền hình, giai đoạn 2013 - 2016...
Kế hoạch Thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác PBGDPL và TGPL giai đoạn 2013 - 2016...
Kế hoạch Thực hiện Đề án "Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư, giai đoạn 2013 - 2016...
Kế hoạch Thực hiện Đề án "Tiếp tục tăng cường công tác PBGDPL về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016...
Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường, giai đoạn 2013 - 2016...
Kế hoạch thực hiện Đề án " Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công nhân vùng biên giới, hải đạo giai đoạn 2013 - 2016" Giai đoạn I (từ năm 2013 đến tháng 6 năm 2015) trên địa bàn tỉnh Tiền Gian...
Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015...
KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến pháp  luật cho người dân nông thôn từnăm 2013 đến năm 2016” ...

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết web Liên kết web